Nihon Jujutsu - Taijutsu : Programa técnico

Embajada de Estados Unidos en Tokio (2011). Sato sensei [Imagen]Recuperado de https://zblog.japan.usembassy.gov/j/zblog-j20110308a.html
             

1. KIHON


Postura - KAMAE

a)      Postura Fundamental

b)      Postura Derecha

c)      Postura Izquierda

Movimiento del Cuerpo – TAISABAKI:  seis direcciones

   Postura derecha e izquierda.

   Adelante y Atrás 

Caídas - UKEMI

a)      Hacia delante

b)      Hacia atrás

c)      A los lados

d)      Rodamiento hacia delante

         Rodamieno hacia atrás

2


         2. WAZA

           NAGE WAZA: Técnicas de proyección


Deashibarai
Hanegoshi
Haraigoshi
Kanibasami
Kataguruma
Koshiguruma
Kouchigari
Morotenage
Ogoshi
Osotogari
Ouchigari
Seoinage
Sukuinage
Sumigaeshi
Tawaragaeshi
Tomoenage
Ukigoshi
Ukiwaza
Ushirogoshi
Yokowakare

OSAE WAZA: Técnicas de control


Hikitaoshi Osae

Kamishiho Gatame

Kesa Gatame

Oshitaoshi Osae

Yoko Gatame


KANSETSU WAZA: Técnicas de luxación

Ashi Garami
Ashi Kansetsu
Juji Gatame
Kote Gaeshi
Kote Gatame
Kote Hineri
Ude Garami
Ude Gatame
Waki Gatame
Yubi Kansetsu

SHIME WAZA: Técnicas de estrangulación


Hadaka Jime

Juji Jime

Kataha Jime

Okuri Eri Jime

Ryote jime

Yoko Eri Jime


ATEMI WAZA: Técnicas de golpeo


Ashi Geri
Haishu Uchi
Hiji Ate
Hiza Geri
Kentsui Uchi
Nukite Tsuki
Seiken Ate
Shotei Ate
Tateken Ate
Tegatana Uchi
Uraken Ate
Uraken Uchi

         3. KATA


Kata Ichiban: Shoden no kata
Yuki Chigae | Ude Hineri Nage
Shiho Nage | Uchi Tenkai Nage
Kote Gaeshi – Ude Nage | Kote Gaeshi Nage - Ude Osae
Robuse | Ude Kujiki Osae
Soto Tenkai / Kata Gatame | Soto Tenkai Nage
Tenbin Nage | Ude kakae Nage
Ude Oshiage Nage
Ago Ate Nage

Kata Niban: Juni no kata

IDORI (Posición sentada)
Ryote Dori: Ude Hishigi | Ude Kujiki
Eri Dori - Ganmen Ate: Kote Gaeshi - Ude Kujiki | Ude Kujiki
Tsukikake: Waki Gatame.

TACHIAI (Posición de pie)
Tsukikake: Waki Gatame | Kote Gaeshi
Shomen Uchi: Nikyo | Kote Gatame
Tsukikake: Mukae Daoshi – Sankaku Juji Gatame | Irimi Nage – Juji Gatame
Tsukikake: Shiho nage – Kote hineri | Uchi Tenkai Nage – Kote Hineri
Uchikake: Tenbin nage | Ude Hiki Otoshi
Mae Kakae dori: Ippon Seoi Nage | Ude Gatame Seoinage
Ushiro Kakaedori: Tai Otoshi | Hiji Ate Tai Otoshi
Sode  dori: Yoko Wakare
Sode dori – Ganmen Ate: Seoi Nage | Ryote Maki Seoinage

4. GOSHINJUTSU: Técnicas de defensa personal 

PARTE 1

Katate Dori
Katate  Dori
Katate Ryote Dori
Ryote Dori
Eri Dori
Sode Tori
Mae Kakae Dori
Ushiro Kakae Dori

PARTE 2

Ryote Jime
Eri Jime
Keriage
Ushiro Hadaka Jime
Ushiro Eri Dori
Ushiro Kakae Dori
Ushiro Hagai Dori
Kubi Kakae Dori

PARTE 3

Contra cuchillo:

Tsukikomi
Kirikomi
Yoko-Giri

Contra un palo:

Morote Tsuki
Furioroshi

Contra una pistola:

Mune Tsuke
Fukubu-Tsuke
Koshi-Gamae
Haimen-Tsuke I
Haiman-Tsuke II
No hay comentarios:

Publicar un comentario