Programa técnico de Aiki JujutsuIKKAJO

IDORI WAZA
Shomen uchi: IPPON DORI
Muna dori : GYAKU UDE DORI
 Oi tsuki : HIJI GAESHI
Yokomen uchi : KURUMA DAOSHI
Kubi juji shime 1: SHIME GAESHI
Kubi juji shime 2: DAKI JIME
Muna dori + shomen uchi:  KARAMI NAGE
Ryote dori: KOTE GAESHI
Ryote dori: NUKITE DORI
Ryote dori: HIZA JIME

HANZA HANTACHI

Jyunte dori: HANNI NAGE
Jyunte dori: URA OTOSHI
Ryote dori: IZORI
Ushiro kubi shime:  KATA OTOSHI
Ryote dori : IRIMI NAGE

TACHI AI

Shomen uchi: IPPON DORI
Yokomen uchi: KURUMA DAOSHI
Muna dori: GYAKU UDE DORI
Kubi juji shime: KOSHI GURUMA
Muna dori + Shomen uchi: KARAMI NAGE
Sode dori: URA OTOSHI
Kubi juji shime: OBI OTOSHI
Ryo sode dori:  KIRI GAESHI
Ryo te dori  KOTE GAESHI
Ryo te dori: SHIHO NAGE (omote /ura)

USHIRO DORI

Eri dori: TACHI ERI DORI
Ryo sode dori: RYO KATA HINERI
Ryo hiji dori: RYO HIJI GAESHI
Shitate dori: DAKI JIME DORI
Eri shime: KATA OTOSHI


NIKAJO

IDORI

Shomen uchi: KOTE ZUME
Shomen uchi: GYAKU DASUKI
Yokomen uchi: HIJI KUJIKI
Dosokute dori: KONO HA GAESHI
Katate dori: SHUTO ZUME
Kubi juji shime: KUBI HINERI
Sode dori: KOTE GAESHI
Tsuki: KATAHA DORI
Tsuki: KAMATE ZUME
Muna dori: GYAKU KOTE

HANZA HANDACHI

Katate dori: SHUTO ZUME
Tsuki: KOTE GAESHI
Shomen uchi: SUSO DORI
Ushiro eri dori: HIJI KUJIKI
Ryote dori: IRIMI ZUME

TACHI AI

Shomen uchi: GYAKU DASUKI
Yokomen uchi: HIJI OTOSHI
Sode dori: KUBI NAGE
Sode dori: SUSO BARAI
Kubi juji Shime: SEOI NAGE
Katate dori: SHUTO ZUME
Chudan tsuki: KOTE GAESHI
Shomen uchi: KATA GURUMA
Nanamen uchi: KOSHI GURUMA
Kubi juji shime: SEKUJIKI

USHIRO DORI

Eri dori: TSUKI TAOSHI
Ryohiji dori: SUKUI NAGE
Ushiro eri jime: GYAKU GOTE
Ushiro kakae: KUBI NAGE
Ryosodedori:  HIJI KUJIKI


SANKAJO

IDORI

Shomen uchi: TSURI OTOSHI
Yokomen uchi: TE MAKURA
Muna dori: SOTO GOTE
Shomen uchi: MAKI ZUME
Tsuki: KOBUSHI GAESHI
Tsuki: KAKAE KUJIKI
Muna dori + Shomen uchi: KARAMI ZUME
Jyunte Dori: KIRIHA
Tsuki: UCHI UDE GAESHI
Ryote Dori: GASSYO DORI

HANZA HANDACHI

Jyunte dori: MAKI ZUME
Tsuki: HIJI KUJIKI
Ushiro shime · tedori: KATAHA GAESHI
Shomen uchi: ASHI JIME
Tsuki: WAKI KUJIKI

TACHI AI

Shomen uchi: TSURI OTOSHI
Muna dori: SOTO GOTE
Shomen uchi: MAKI ZUME
Shomen uchi: WAKI ZUME
Ryote dori: GANSEKI OTOSHI
Tsuki: KUBIWA
Tsuki: UCHI UDE GAESHI
Jyunte dori: SHICHIRI BIKI
Jyunte dori: IPPON KATSUGI
Yokomen uchi: SHIHO NAGE


USHIRO DORI

Ryote dori: MAKI ZUME OTOSHI
Ryote dori: UDE GAESHI
Eri dori: WAKI GARAMI
Uwate dori:KIRI HA
Ryote dori:KATA UDE NAGE


YONKAJO

TACHI AI

Shomen uchi: URA GOTE
Yokomen uchi: UCHI GOTE
Jyunte dori: KAKAE KUBI
Yokomen uchi: TE MAKURA ZUME
Shomen uchi: WAKI DORI
Jyunte dori: IRI CHIGAI
Ryote dori: TATSU MAKI
Ryote dori: IZORI
Jyunte dori: URA OTOSHI
Jynte dori: SEN RYU
Jyunte dori: WAKI ZUME OTOSHI
Yokomen uchi: KASUMI NAGE
Tsuki: HADAKA JIME
Shime dori: DARUMA GAESHI


GOKAJO

TACHI AI

Tsuki: MAKI KOMI KUJIKI
Jyunte dori: KOBAN GAESHI
Ryote dori: KAN NIKI ZUME
Muna dori: EN MA
Yokomen uchi: SHUMOKU
Jyunte dori: TAKIOTOSHI
Katate dori: TASU DORI


No hay comentarios:

Publicar un comentario