Técnicas Tanbojutsu
Serie 1: Nigiri Waza: Técnicas de Agarre.
Serie 2: Uchi Waza: Técnicas de ataques indirectos.
Serie 3: tsuki Waza: Técnicas de ataques directos.
Serie 4: furi Waza: Técnicas de movimiento de giro.
Serie 5: uke Waza: Técnicas de defensa.
Serie 6: GAKE Waza: Técnicas de gancho.
Serie 7: dashi waza: técnicas de empuje.
Serie 8: HANTACHI WAZA: Técnicas arrodilladas.
Serie 9: kansetsu Waza: Técnicas de luxaciones.
Serie 10: SHIME Waza: Técnicas de estrangulación.
Serie 11: nage WAZA: Técnicas de proyección.
Serie 12: ATSU WAZA: Técnicas de presión.

 

Serie 1: Nigiri Waza: Técnicas de Agarre.
- Jun nigiri
- Ura nigiri
- Gyakute nigiri
- Ryote nigiri
- Jun Ryote nigiri
- Chukon nigiri
 

Serie 2: Uchi Waza: Técnicas de ataques indirectos.

GRUPO 1: Agarre Jun Nigiri / Uke en Shizen Tai

- Shomen uchi: Tento
- Yokomen uchi: Ryomo
- Uramen uchi: Kasumi
- Hidari kubi uchi: Matzukake
- Migi kubi uchi: Murasame
- Kata uchi: Sakotsu

GRUPO 2 : Agarre Jun Nigiri / Uke ataca Mune Tsuki y Mae Geri

- Kote uchi Kote: kansetsu
- Migi do uchi: Do
- Hidari do uchi: Do
- Ushiro do uchi: Do
- Migi ashi uchi: Kokotsu
- Hidari ashi uchi: Hiza kansetsu


GRUPO 3: Agarre Jun Nigiri Kontei / Uke en Shizen Tai , Mune Tsuki y Mae Geri

- Shomen uhi: Tento
- Yokomen uhi: Ryomo
- Mune uchi: Suigetsu
- Yoko do uchi: Do
- Kote uchi: kote
- Ashi uchi: Hiza KansetsuSerie 3: tsuki Waza: Técnicas de ataques directos

GRUPO 4: Agarre Jun Nigiri Kontei / Uke en Yoi Dachi y Mune Tsuki

- Gan Tsuki: Gansei
- Men Tsuki: Hana
- Nodo Tsuki: Sonu
- Mune Tsuki: Suigetsu
- Do Tsuki: Ganka
- Ude Tsuki: Ude Kansetsu

GRUPO 5: Agarre Ura Nigiri  / Uke en Yoi Dachi y Mune Tsuki

- Gan Tsuki: Gansei
- Men Tsuki: Hana
- Nodo Tsuki: Sonu
- Mune Tsuki: Suigetsu
- Do Tsuki: Ganka
- Ude Tsuki: Ude Kansetsu

GRUPO 6: Agarre Ryote Nigiri - Gyakute Nigiri / Uke en Yoi Dachi y Mune Tsuki

- Men Tsuki: Jinchu
- Kubi Tsuki: Hichu
- Yoko do Tsuki: Denko

- Men Tsuki: Jinchu
- Kubi Tsuki: Hichu
- Do Tsuki: Suigetsu
 

Serie 4: furi Waza: Técnicas de movimiento de giro

    GRUPO 7: Agarre Ura Nigiri / Uke en Yoi Dachi - Mune Tsuki – Mae Geri

- Hidari Yokomen: Murasame
- Migi Yokomen: Mikazuki
- Hidari do: Suigetsu
- Migi do: Suigetsu
- Hidari kote (kin): Kote Kanst. - Kinteki
- Ashi: Gotsu

 

Serie 5: uke Waza: Técnicas de defensa.

GRUPO 8: Agarre Jun Nigiri Kontei / Uke ataca Shomen Uchi, Mune Tsuki y Mae Geri

- Jodan Age Uke (H)
- Jodan Age Uke (M)
- Soto Chudan (U)
- Uchi Chudan (U)
- Ashi Gedan (S)
- Ashi Gedan U. Barai

GRUPO 9: Agarre Ura Nigiri Kontei / Uke ataca Shomen Uchi, Mune Tsuki y Mae Geri

- Jodan Age Uke
- Soto Chudan U.
- Uchi Chudan U.
- Ashi Gedan S. U.
- Ashi Gedan U.U.
- Ashi Gedan Barai

GRUPO 10: Agarre Ryote Nigiri Kontei / Uke ataca Shomen Uchi, Mune Tsuki y Mae Geri

- Jodan Age Uke h
- Jodan Age Uk. m
- Soto Chudan U.
- Uchi Chudan U.
- Ashi Gedan U.
- Ashi Gedan U.

GRUPO 11: Agarre Gyakute Nigiri Kontei / Uke ataca Shomen Uchi, Mune Tsuki y Mae Geri

- Jodan Age Uke h
- Jodan Age Uk. m
- Soto Chudan U.
- Uchi Chudan U.
- Ashi Gedan U.
- Ashi Gedan U.
  

Serie 6: GAKE Waza: Técnicas de GANCHO

GRUPO 12: Agarre Ura Nigiri Kontei / Uke ataca Mune Tsuki, Mae Geri y Yoko geri desde el suelo

- Mae Kubi Gake: Kubi
- Ushiro Kubi Gake: Kubi
- Hidari Kote Gake: Kote
- Migi Kote Gake: Kote
- Ashi Gake: Ashi
- Ashi Gake (suelo): Ashi
 

Serie 7: dashi waza: técnicas de empuje

GRUPO 13: Agarres Jun Ryote Nigiri - Ura Nigiri - Ryote Nigiri / Uke en Shizen Tai y Mune tsuki

- Do dashi: Suigetsu
- Do dashi: Suigetsu
- Tsuki dashi: Suigetsu
- Dashi: Suigetsu
- Otoshi dashi: Murasame
- Okuri dashi: Ushiro - denko

 

Serie 8: HANTACHI WAZA: Técnicas arrodilladas.

grupo 14: Agarres Jun Nigiri - Ura Nigiri - Ura Nigiri - Ryote Nigiri - Ryote Nigiri / TACHI NO BU

- Ashi Uchi
- Do Tsuki
- Kin furi Uchi
- Do Uchi
- Ashi Tsuki

grupo 15: Agarres Jun Nigiri - Ura Nigiri - Ura Nigiri - Ryote Nigiri - Ryote Nigiri / SEIZA NO BU

- Ashi Uchi
- Do Tsuki
- Kin furi Uchi
- Do Uchi
- Ashi Tsuki

 

Serie 9: kansetsu Waza: Técnicas de luxaciones

grupo 16: Agarres Jun Nigiri - Ura Nigiri - Ura Nigiri - Ryote Nigiri - Ura Nigiri - Jun Nigiri / Uke en Shizen Tai

- Juji Gatame
- Age Ude Gatame
- Katate Otoshi Ug
- Ryote Otoshi Ug
- Kake Gatame
- Makikomi Gatame.

grupo 17: Agarres Jun Nigiri - Jun Nigiri - Jun Nigiri - Ura Nigiri - Jun Nigiri- Jun Nigiri / Uke en Shizen Tai

- Ude Garami
- Ude Juji Garami
- Ushiro Ude Garami
- Kake Garami
- Waki Garami
- Waki Garami

grupo 18: Agarres Jun Nigiri - Jun Ryote Nigiri / Uke ataca mae geri

- Ashi Gatame
- Ashi Garami
- Ashiro Ashi Garami
- Ushiro Ashi Garami
- Ushiro Ashi Garami
- Juji Ashi Garami


Serie 10: SHIME Waza: Técnicas de estrangulación

grupo 19: Agarres Jun Nigiri - Ura Nigiri - Ryote -Nigiri Ryote - Nigiri Jun Nigiri / Uke en Shizen Tai

- Juji Shime
- Gyaku Shime
- Yoko Shime
- Ushiro Shime
- Makikomi Shime
- Waki Shime
 
Serie 11: nage WAZA: Técnicas de proyección

grupo 20: Agarres Jun Nigir - Ura Nigiri - Ura Nigiri - Ura Nigiri - Ryote Nigiri - Ura Nigiri / Uke ataca mune tsuki

- Kubi Nage
- Ushiro Kubi Nage
- Kubi Otoshi
- Kaiten Nage
- Kata Otoshi
- Kote Nage

grupo 21: Agarres Jun Nigir - Ura Nigiri - Ryote Nigiri - Ryote Nigiri - Ryote Nigiri - Ryote Nigiri / Uke ataca mune tsuki y mae geri.

- Ashi Nage
- Ashi Kake Nage
- Ashi Fumikomi N.
- Ryoashi nage
- Ryoashi nage
- Ashi dori nage

 

Serie 12: ATSU WAZA: Técnicas de presión

grupo 22: Agarre Ryote Nigiri / Uke en tendido supino y prono.

- Jinchu
- Hichu
- Dokko
- Keichu
- Tekubi
- Sakotsu

grupo 23: Agarre Ryote Nigiri / Uke en tendido prono.

- Hiji
- Ude
- Mae Hiza
- Yoko Hiza
- Soto Kurobushi
- Akiresuken

2 comentarios:

  1. Hello! Where are you located? I am in USA. Doing karate, Jujutsu and kendo.

    ResponderEliminar
    Respuestas
    1. Headquarters of Seibukan Budo International (SBI) is located in Zaragoza, Spain. Our courses have been followed by students from 20 countries.

      Eliminar